Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

Úvod

Předmětem těchto Pravidel zpracování a ochrany osobních údajů ("Pravidla") jsou pravidla, podmínky, práva a povinnosti ohledně zpracování a ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR), Nařízení (EU) č. 2016/679, (dále jen jako "Nařízení).

Společnost Best German Kitchens s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 693/10 Praha 8, identifikační číslo: 02028620, DIČ: CZ02028620, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 305401 (dále jen "Společnost") zajišťuje vysokou ochranu osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato Pravidla uvádějí informace o způsobu a podmínkách zpracování osobních údajů a jejich ochrany ze strany Společnosti.

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování Vašich osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Zpracování osobních údajů provádíme zcela v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením.

Klademe důraz na spolupráci pouze se společnostmi, které rovněž dodržují pravidla Nařízení a povinnosti dle dalších právních předpisů. Více informací o zpracovatelích a příjemcích osobních údajů je pak uvedeno níže v těchto Pravidlech.

Zaměstnanci Společnosti přicházející do styku s osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí a těmito Pravidly. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o Pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto Pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých úsecích činnosti Společnosti.

Osobní údaje získané prohlížením internetových stránek

Osobní údaje Vámi předané naší společnosti (např. prostřednictvím Vašich návštěv na webové stránce https://gourmetfactory.cz zpracováváme v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách tato data automaticky shromažďujeme a ukládáme. Takto získaná data typicky zahrnují údaje o Vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce Vaší návštěvy na našich stránkách.

Takto získané informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na naších webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto shromážděné informace tedy naše Společnost může využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci se svými zákazníky a partnery (např. pro nastavení snadnější orientace uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb apod.).

Webové stránky Společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato Pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky Společnosti, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. "cookies".

"Cookie" je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde k opakovanému spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat pouze na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný stanovený účel zpracování. Jsou to zejména osobní údaje potřební pro identifikaci a komunikaci s Vámi a údaje potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby:

• Vaše jméno a příjmení event. tituly

• Název Vaší společnosti nebo zaměstnavatele

• Vaše adresa

• Vaše e-mailová adresa

• Vaše telefonní číslo

• Vaše bankovní číslo účtu

• IČO/DIČ

Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení.

Doba zpracování

S Vašimi osobními údaji pracujeme:

• Po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu, k němuž byly údaje Vámi poskytnuty.

• Po dobu potřebnou k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (tj. minimálně po dobu trvání povinnosti k uchovávání dokladů a listin dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a spisové službě).

• Za účelem výkonu práv a ochrany oprávněných zájmů v souladu s právními předpisy.

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány, resp. zničeny popř. anonymizovány.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou Vaše údaje zpracovány po dobu uvedenou ve Vámi uděleném souhlasu s jejich zpracováním.

Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáváme převážně od Vás jako subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů (např. veřejně dostupných rejstříků), abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám přímo sdělíte při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání, popř. při využití našich služeb prostřednictvím registrace na portálu https://gourmetfactory.cz

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, pak zdrojem dat mohou být také reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.

Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste Vy poskytli souhlas nebo přímo zmocnění k tomuto účelu.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění příslušného stanoveného účelu.

Jednáte-li se společností Beneš nábytek s.r.o. jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, pak Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

• Uzavírání, správa a plnění smluv,

• Zprostředkování Vámi poptávané služby nebo zboží a předání Vašich údajů příslušnému smluvnímu partnerovi (např. montážní firmě nebo smluvnímu přepravci za účelem doručení zboží),

• Řízení smluvního vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,

• Zlepšení služeb,

• Marketing a analýza zákazníků/procesů,

• Plnění právních a regulačních povinností.

Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či stálý zaměstnanec, pak dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

• Plnění pracovní smlouvy a případně dalších smluvních závazků,

• Interního řízení společnosti,

• Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,

• Ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců,

• Přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nejde o případ, kdy je možné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů nebo na základě zákona, budete Společností požádáni o udělení souhlasu před zpracováním Vašich údajů. Při žádosti o udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

• Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.

• Naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů.

• Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Váš souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, a může být udělen v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo také v podobě ústního prohlášení.

Jako subjekt údajů máte právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů sdělením této skutečností naší Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Práva vlastníků údajů

Jako subjekt osobních údajů máte právo na:

• Informace a přístup k osobním údajům,

• Přenositelnost údajů,

• Omezení zpracování údajů,

• Opravu a výmaz osobních údajů,

• Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,

• Vznést námitku,

• Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

• Jste náš klient - zákazník, zájemce o využití služeb naší Společnosti.

• Jste náš obchodní partner využívající služeb naší společnosti.

• Jste zákazník partnera - zákazník našeho partnera.

• Jste náš dodavatel - poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů.

• Jste náš zaměstnanec - stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může v závislosti na Vašem jednání a vyjádření Vaší vůle dojít k určitému omezení námi poskytovaných služeb a plnění našeho smluvnímu vztahu.

Uplatnění práv subjektu údajů (kontaktní údaje správce)

Práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů můžete uplatnit na adrese naší společnosti: Best German Kitchens s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 693/10 Praha 8, E-mail info@gourmetfactory.cz

Žádost lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

Informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo získat od naší Společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány, a na přístup k následujícím informacím o:

• kontaktních údajích správce Beneš nábytek s.r.o.,

• účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje zpracovány,

• příjemcích osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• plánované době, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,

• výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),

• o právním titulu zpracování osobních údajů, tj. zda zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákonného zmocnění či pro účely plnění smlouvy s Vámi a kdy na základě Vašeho souhlasu,

• skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, bude Vám sdělena informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly osobní údaje přijaty.

Dále máte právo na poskytnutí informací po opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Přenositelnost

Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Omezení zpracování

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

• Popřete přesnost osobních údajů.

• Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.

• Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• Vznesete námitku proti zpracování - zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může v závislosti na Vašem jednání a vyjádření Vaší vůle dojít k určitému omezení námi poskytovaných služeb a plnění našeho smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje uvedené výše.

Právo na výmaz osobních údajů máte možnost uplatnit v případě, že:

• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.

• Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.

• Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud nás o to jako vlastník údajů požádáte, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále Vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace.

V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.

V případě, že vznesete námitku v souvislosti se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování)a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení zpracování. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu. O Vašem požadavku, aby Vaše údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování vč. profilování, nás můžete kdykoliv informovat.

Přenos osobních údajů třetím stranám, příjemcům osobních údajů

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

• na základě zákona příslušným orgánům státní správy např. Policii, správci daně, soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům.

• dalším subjektům za účelem ochrany práv a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. smluvním lékařům, poskytovateli účetních služeb, auditorovi, poskytovateli právních služeb, dodavateli software).

• Zpracovatelům, kteří na základě smlouvy s naší Společností zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a právními předpisy.

• S Vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům za účelem poskytnutí služby (např. dodavateli montážních služeb za účelem provedení montáže nábytku nebo přepravci za účelem realizace přepravy zboží) popř. nabídky prodeje a koupě zboží či poskytnutí služeb dle Vašich požadavků.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

Zpracovatelé

Při zpracování Vašich osobních údajů může naše společnost využít služeb dalších zpracovatelů, přičemž budou zvolení pouze takoví zpracovatelé, kteří poskytují vysokou míru ochrany osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení a dalších právních předpisů. Dalšími zpracovateli mohou být například:

• Auditoři nebo poskytovatelé účetních služeb event. jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností;

• Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií, dodavatelé softwaru;

• Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

• Poskytovatelé zdravotních služeb (v pracovně-právních vztazích, při pracovních úrazech, při šetření pojistných událostí apod.).

Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Nebude docházet k přenosu Vašich osobních údajů mimo území Evropské unie.

Zpět do obchodu